Dosiahnuté ciele

Dosiahnuté ciele Anny Záborskej

Vo svojej europarlamentnej práci Záborská od začiatku presadzuje do európskej legislatívy rešpekt k hodnote ľudského života a jeho dôstojnosti. Každá smernica alebo nariadenie totiž ovplyvňuje životy konkrétnych ľudí. Je dôležité, aby sa na to pri tvorbe zákonov nezabúdalo. Z titulu svojej práce vo výboroch, ktoré sa venujú situácii žien, verejnému zdraviu a rozvojovej spolupráci, sa väčšina jej aktivít zameriava práve na tieto oblasti. Cez pozmeňovacie návrhy presadzuje, aby politiky EÚ viac chránili ľudský život od počiatku až po prirodzený koniec. Ako tieňová spravodajkyňa sa venovala špeciálne problematike sexuálneho vykorisťovania žien a boju proti prostitúcii, ale tiež demografickej situácii a boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európe. Tých aktivít bolo samozrejme viac, vrátane množstva vystúpení v pléne, stoviek pozmeňovacích návrhov vo výboroch a podobne.

IMG_0141

Anna Záborská považuje za nevyhnutý „family mainstreaming“ – postavenie rodiny do centra verejnej politiky. Presadzuje rodinnú politiku, ktorá uprednostňuje rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma aj počaté nenarodené dieťa a ktorá zároveň predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií. Záborská je presvedčená, že podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy. Bojuje za ocenenie neplatenej práce matiek.

Vysvetľuje ohrozenia rodovej ideológie a aktívne mobilizuje občanov pri snahách presadiť nebezpečné správy ako napr. Estrela, Lunacek, Zuber, kde cieľom Estrely bolo dosiahnuť potrat ako právo, zaviesť sexuálnu výchovu už od ZŠ. Európsky parlament ju nakoniec neschválil. Lunacek robí zo sexuality verejnú záležitosť a z homosexuality jedno z kritérií verejného rozhodovania.

Je spoluautorkou mnohých rezolúcii za ochranu mučených a vraždených kresťanov, ktorých je každoročne viac ako stotisíc.
V EP je Anna Záborská členkou Výboru  pre rozvoj, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Delegácie pre vzťahy s Kanadou. Je náhradníčkou vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v Delegácii pre vzťahy s Panafrickým parlamentom a v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ.

Anna Záborská neúnavne bojuje za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť v Európe a na Slovensku, za právo rodičov na výchovu svojich detí, podporuje rodiny, mladých, núdznych, podporuje rozvoj mladej katolíckej inteligencie… Veľmi blízka jej je pomoc ženám zaskočeným tehotenstvom a ich deťom, preto je aj patrónkou projektu na záchranu bábätiek „Zachráňme životy“.

Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Fórum života, najväčšej prolife organizácie na Slovensku a jeho dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva, je zakladateľkou a predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu, predsedníčkou Paneurópskej únie Slovensko a podpredsedníčkou Medzinárodnej PEÚ. Organizuje konferencie a stretnutia pre spoluprácu jednotlivých organizácií.

Bojuje za ochranu mučených a vraždených kresťanov vo svete. Bojuje proti sexuálnemu  vykorisťovaniu žien a proti prostitúcii, proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európe a vo svete. Pracuje na ochrane detí pred detskou pornografiou a ochrane detí pred zneužívaním.

Nezištne sa angažuje v týchto mimovládnych organizáciách:

 • Fórum života (25. marec – Deň počatého dieťaťa, Slovensko za život v krajských mestách)
 • Áno pre život
 • Slovenská spoločnosť pre rodinu
 • Aliancia za rodinu
 • Paneurópska únia Slovensko
 • Nenápadní hrdinovia komunizmu
 • Spoločenstvo Ladislava Hanusa
 • Kolégium Antona Neuwirtha
 • Hnutie katolíckych žien
 • Slovenská katolícka charita

Ďalšie z dosiahnutých cieľov Anny Záborskej v oblasti rodinnej politiky v Európskom parlamente:

 • Vo výbore pre práva žien pripravila iniciatívnu správu o európskej politike rodovej rovnosti, ktorá môže napomáhať v boji proti kriminalite mladistvých. V správe bola zahrnutá aj zodpovednosť rodičov.
 • V rámci pracovnej skupiny na ochranu rodiny, práv detí a solidarity medzi generáciami pripravila viaceré zasadnutia, ktoré sa týkali prezentácie výsledkov štúdie Svetového hnutia matiek o prínose neviditeľnej práce žien, matiek v rodinách.
 • Pripravila zasadnutie pracovnej skupiny na tému náhradných matiek, keďže Európsky súdny dvor dostal viacero sťažností a má skúmať, či je vlastne „systém náhradných matiek“ v súlade so zákonom, či nie je porušením práv dieťaťa a nie je v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach a Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
 • Podala mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkali medzigeneračnej solidarity, boja proti chudobe; chudobe žien a chudobe detí.
 • Vo výbore pre rozvojovú politiku bol prijatý jej pozmeňovací návrh do náčrtu rozvojovej pomoci do budúcnosti. Hovorí o tom, že európska politika musí v boji proti chudobe v treťom svete zohľadniť medzigeneračnú solidaritu a podporu rodín. Pretože práve sociálna sieť, ktorú v týchto krajinách vytvára rodina, môže pomôcť v boji proti chudobe. (Pripomíname, že Anna Záborská v minulosti tri roky pracovala ako lekárka v Alžírsku, preto jej život v rozvojových krajinách nie je vzdialený.)