Moja vízia

Ústrednou témou uplynulého volebného obdobia Európskeho parlamentu bola finančná a ekonomická kríza. Tá sa začala len rok po minulých voľbách a do veľkej miery určovala politickú agendu nielen na úrovni EÚ, ale rovnako aj v jednotlivých členských štátoch. Bola to zaťažkávacia skúška pre európsku menu, celý bankový systém, no predovšetkým pre vzájomnú solidaritu. Videli sme, ako sa na Slovensku pod týmto tlakom rozpadla vláda Ivety Radičovej vďaka nezodpovednému postoju strany SaS, ktorá princíp európskej solidarity odmietla.

V tomto hlavnom prúde politického diania sa objavili snahy riešiť objavené nedostatky dvomi spôsobmi. Tým prvým je urýchlenie ďalšej integrácie Európy s cieľom premeniť EÚ čo najskôr na federáciu s vlastnou vládou. Druhý vychádza z kritiky už existujúcej miery integrácie, ktorú považuje za príliš vysokú a neefektívnu a presadzuje návrat k Európe chápanej nie ako politický, ale ako trhovo-ekonomický priestor.

 

PODPORA RODINY – JEDEN Z NÁSTROJOV RIEŠENIA HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ KRÍZY

Z hľadiska európskej úrovne verejnej politiky vidím tri základné príčiny problémov v oblasti zamerania politiky na rodinu: neexistenciu definície rodiny, vnímanie rodiny a chýbajúce kompetencie. Európske inštitúcie podľa nej chápu rodinu a deti ako rovnicu nákladov a výnosov, čo však nie je adekvátne.

Viacpočetná rodina (3 a viac detí) je ponímaná ako prekážka sebarealizácie ženy a žena, ktorá sa cieľavedome venuje výchove svojich detí je sociálne znevažovaná. Európska komisia taktiež nepovažuje rodičov za kompetentných prevziať zodpovednosť za svoje deti. Politici európskej únie často hovoria o nemožnosti financovať rodinnú politiku, lebo predpokladajú nízku návratnosť vysokých investícií. Inštitúcie, akými sú OSN, OECD aj Svetová banka však publikovali ekonomické štúdie zamerané na rodinu, ktorých výsledky hovoria jednoznačne v prospech rodiny. Preto som presvedčená, že podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy.

FAMILY MAINSTREAMING

Demografiu a boj proti sociálnym nerovnostiam považujem za súčasné výzvy doby. Odpoveďou na ne je „family mainstreaming“, postavenie rodiny do centra verejnej politiky. Znamená to dožadovať sa rodinných politík, ktoré uprednostňujú rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma aj ešte nenarodené počaté dieťa a ktorá zároveň predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií.

 

OCENENIE NEPLATENEJ PRÁCE MATIEK

Som presvedčená, že ďalšou zo základných úloh, pred ktorou stojí  nielen Slovensko, ale celá Európa, je uznanie a ocenenie práce matiek a iných členov rodiny vykonávanej v prospech detí a starších či chorých v rodine.

 

EÚ SA MUSÍ VIAC VENOVAŤ POTREBÁM RODINY

Práve od rodín totiž závisí udržateľná budúcnosť Európy. Nový Európsky parlament by preto mal začať dôsledne uplatňovať rodinné hľadisko vo všetkých svojich rozhodnutiach. Ako prvá som zo slovenských kandidátov Manifest o politike prospešnej pre rodinu. Dala som tým verejný prísľub, že v európskej politike budem presadzovať uplatňovanie rodinného hľadiska.

 

POMOC TEHOTNÝM ŽENÁM

Stála pri zrode projektu Zachráňme životy, a som hrdá, že môžem byť jeho patrónkou. Projekt zachraňuje deti a pomáha matkám v krízových situáciách. Je dôkazom toho, že ženy potrebujú praktickú pomoc, nie potrat. Počas vyše 7-ročného fungovania projekt Zachráňme životy (www.zachranmezivoty.sk) pomohol 88 ženám a narodilo sa 73 bábätiek, ktorých matky kvôli zložitej sociálnej alebo osobnej situácii pôvodne uvažovali o potrate. Presadzujem pomoc ženám a ich deťom namiesto potratovej a antikoncepčnej politiky.

 

VOĽNÁ NEDEĽA POMÔŽE INOVÁCIÁM A ZAMESTNANOSTI

Voľná nedeľa znamená čas pre rodinu, ale zároveň garantovaný čas na oddych. V Európe dnes potrebujeme viac pracovných príležitostí v kombinácii  s dôstojnými pracovnými podmienkami. Podľa mňa je riešením ekonomika založená na inováciách. Inovácie však potrebujú kreativitu a kreativita potrebuje pravidelný oddych.

 

PRÁVO RODIČOV NA VÝCHOVU SVOJICH DETÍ

Na jeseň to bolo hlasovanie o správe „Estrela“, ktorú sa Záborskej s kolegami v EP podarilo zastaviť. Táto správa chcela urobiť z potratu ľudské právo a zaviesť povinnú sexuálnu výchovu už od ZŠ. Európsky parlament ju nakoniec neschválil. Potom prišla správa „Lunacek“, ktorá robí zo sexuality verejnú záležitosť a z homosexuality jedno z kritérií verejného rozhodovania. Ide o takzvanú „cestovnú mapu“ pre všetky oblasti verejnej politiky vrátane vzdelávania. V spolupráci s kolegami sa mi podarilo upozorniť na riziká tejto správy obrovské množstvo ľudí zo Slovenska a celej Európy. Hoci správa bola nakoniec prijatá, mobilizácia občanov ako aj poslancov EP mala veľký význam, pretože ukázala rastúci nesúhlas s politikou, ktorá ignoruje obavy väčšiny.

Pripravujem preto Cestovnú mapu o Family mainstreamingu, aby boli európske inštitúcie povinné zobrať do úvahy v rozhodovacom procese rodinný rozmer. V myšlienkovej rovine mám pripravenú aj Cestovnú mapu boja proti kristofóbii a diskriminácii na základe viery a príslušnosti k náboženstvu.