Anna Záborská odpovedala na otázky týždenníka Plus7dní o európskych témach a budúcich výzvach, ktoré nás čakajú.

1. Migrácia a jej pravidlá

Zabezpečenie spoľahlivej ochrany vonkajších hraníc musí ísť ruka v ruke s cieľavedomou podporou rozvojových krajín zameranou nielen na ekonomiku a rast blahobytu, ale aj posilnenie spravodlivosti a právneho štátu v nich. Ide o to, aby sme dokázali riadiť migráciu na našich hraniciach a zároveň vytvárali lepšie podmienky na život v tých regiónoch, odkiaľ ľudia najviac utekajú pred biedou, korupciou, alebo hrozbou násilia. Tieto veci sa na úrovni EÚ už dejú a je dôležité, aby sa v nich pokračovalo.

2. Boj proti daňovým únikom nadnárodných firiem v EÚ

Daňová spravodlivosť znamená, že firma platí zisk tam, kde ho vytvorí. Európske štáty sa musia spojiť, lebo len tak dokážu prinútiť nadnárodné korporácie, aby sa tejto spravodlivosti podriadili. Únia tu môže zohrať podpornú úlohu, ale otázka výberu daní je predovšetkým kompetenciou členských štátov. Chcela by som tiež, aby sa register koncových užívateľov, ktorý má Slovensko, zaviedol  aj na európskej úrovni, aby nemohli schránkové firmy čerpať európske peniaze.

3. Sociálna spravodlivosť

Je dôležité, aby sme posilnili pilier sociálnych práv občana Európskej únie. Jednoducho musíme dosiahnuť to, aby každý občan Únie mal istotu, že toto občianstvo z neho robí súčasť solidárnej spoločnosti, že nikdy nebude trpieť hladom, smädom a zimou, vždy bude mať kde spať a keď ochorie, dostane starostlivosť, ktorú bude potrebovať.

4. Rozširovanie EÚ

Do Európy patria aj všetky balkánske štáty. Ak pred nimi zavrieme dvere, rozhoria sa na Balkáne nové ozbrojené konflikty a posilní sa vplyv Turecka a Ruska v tejto časti Európy. Dnes tieto štáty ešte nie sú na vstup pripravené a ani EÚ nie je pripravená na ne. Dvere však musia zostať otvorené, musí pokračovať dialóg a rokovania a musíme im pomáhať, aby splnili všetky podmienky pre členstvo v Únii.

5. Obranná politika

Vítam znovuoživenie myšlienky európskeho piliera NATO. Európa musí byť schopná brániť svoje hranice. Preto sa musí posilniť spolupráca členských štátov v oblasti obrany, od výskumu a vývoja cez spoločné obstarávanie bojovej techniky a materiálu až po koordinovanie velenia.

6. Rozpočet únie 

Rozpočtový rámec EÚ, ktorý sa prijíma každých sedem rokov, je najdôležitejšou právomocou Európskeho parlamentu. Ako poslanci zo Slovenska musíme urobiť maximum pre to, aby sa pri jeho plánovaní zohľadnili potreby Slovenska, jeho regiónov, vedy a výskumu, rozvoja infraštruktúry alebo kultúry. Plne podporujem zásadu, že pri podozrení z korupcie a klientelizmu pri čerpaní eurofondov ich štáty musia vrátiť naspäť do rozpočtu EÚ. No som proti tomu, aby čerpanie európskych prostriedkov, ktoré majú pomáhať vyrovnávať ekonomické rozdiely, záviselo od politicky motivovaných rozhodnutí väčšiny v Európskom parlamente alebo Rade (ministrov) EÚ.

7. Pesticídy a potravinová bezpečnosť

Používanie pesticídov aj zabezpečenie dostatku potravín sú z definície európske témy, ktoré vyžadujú európske riešenia. Musíme spoločne hľadať spôsob, ako sa zaobísť bez pesticídov a neohroziť pritom produkciu potravín. Je dôležité, aby každé politické rozhodnutie v tejto oblasti bolo založené na spoľahlivých výsledkoch výskumu, inak riskujeme buď rozpad ekosystému, alebo nedostatok potravín, a to v celej EÚ.