Som konzervatívnou poslankyňou Európskeho parlamentu, kde presadzujem ochra-
nu života, rodiny apráv rodičov vychovávať svoje deti podla svojho svedomia. Cieľa-
vedome pracujem na ochrane žien a detí pred násilím.
VEP som členkou Výboru pre práva žien arodovú rovnosť, Výboru pre rozvoj aVý-
boru pre priemysel, výskum aenergetiku. Obhajujem záujmy rodiny, nenarodených
detí prenasledovaných kresťanov asociálne zvýhodnených občanov.
Špeciálne sa zameriavam na ochranu detí pred zneužívaním. Ľahostajný mi nie je
ani osud tých, ktorí sa stali obetami sexuálneho vykorisťovania, prostitúcie aobcho-
dovania s ľuďmi.
Vo svojej práci od začiatku presadzujem do európskej legislatívyrešpekt k hodnote
ľudského života a jeho dôstojnosti. Každá smernica alebo nariadenie totiž ovplyvňu-
je životy konkrétnych ľudí. Je dôležité, aby sa na to pri tvorbe zákonov nezabúdalo.
Cez pozmeňovacie návrhy presadzujem, aby politiky EÚ viac chránili lurdský život
od počiatku až po prirodzený koniec. Ako spravodajkyňa za moju politickú skupinu
(ELS) som sa venovala špeciálneproblematike sexuálneho vykorisťovania žien a boju
proti prostitúcii. Ďalej je to tiež demografická situácia a boj proti chudobe a sociál-
nemu vylúčeniu v Európe. Vtomto volebnom období som ktýmto a ďalším témam
vystúpila spolu 319-krát v pléne Európskeho parlamentu a podala stovky pozmeňujú-
cich návrhov vo výboroch. Mnohé z nich boli prijaté astali sa súčasťou európskeho
práva.
Presadzujem rodinnú politiku, ktorá uprednostňuje rodinu založenú na manželstve
muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma každé počaté dieťa a ktorá zároveň predstavuje
základ pre socializáciu budúcich generácií. Som presvedčená, že podpora rodiny je
jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy. Preto presadzujem tzv.
„family mainstreaming“, teda to, aby sa rodina stala centrom a východiskom verejnej
politiky.
Bojujem tiež za spravodlivé ocenenie neplatenej práce matiek. Vysvetľujem riziká
vyplývajúce z rodovej ideológie aaktívne mobilizujem občanov pri snahách presa-
diť nebezpečné správy ako napr. Estrela, Lunacek, Zuber. Tieto iniciatívne správy sa
snažili presadiť právo na potrat a zaviesť sexuálnu výchovu už do prvých ročníkov
základnej školy.
Taktiež som spoluautorkou mnohých rezolúcii za ochranu kresťanov pred prena-
sledovaním vo svete. Som presvedčená, že Európska únia má silu amožnosti, ako
zachrániť státisíce našich bratov asestier pred mučením avraždením kvôli viere.

Anna Záborská

V priloženom dokumente je prehľad práce Anny Záborskej v Európskom parlamente.

Download (PDF, 2.27MB)