Kresťanská únia včera ústami svojej predsedníčky Anny Záborskej, poslanca NRSR Richarda Vašečku a Petra Marettu predstavila svoj postoj voči obrane života od počatia po prirodzenú smrť.

Vyhlásenie Kresťanskej únie ponúkame v plnom znení:

 

Kresťanská únia presadzuje posun v obrane života, o ktorej slovenská spoločnosť diskutuje už 30 rokov. V budúcom parlamente budeme rokovať so všetkými relevantnými stranami s cieľom nájsť väčšinu pre odstránenie diskriminácie nenarodených detí prostredníctvom hľadania podpory pre zákon upravujúci nemožnosť podstúpiť na Slovensku umelý potrat. Zároveň budeme presadzovať aj ďalšie čiastkové opatrenia, ktoré zlepšia postavenie matiek, detí a rodín.

 

Obrana života

 

„Medzi najdôležitejšie témy, ktoré sme ako kresťania povolaní v politike obhajovať, patrí obrana života od počatia po prirodzenú smrť, obrana a podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy, obrana práv rodičov na výchovu detí v súlade s vlastným presvedčením a obrana slobody svedomia. S týmito témami sa neobchoduje!“ hovorí predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská.

Štát má chrániť ľudí bez diskriminácie

Kresťanská únia presadzuje obranu života každého človeka. Naša ústava hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Tento princíp naplno vyznávame a presadzujeme. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva musia byť priznané každému človeku – aj nenarodeným deťom! Chceme také zákony, ktoré budú chrániť život všetkých ľudí bez rozdielu, preto nespravodlivé zákony, ktoré dovoľujú zabíjať nenarodené deti, musia byť zrušené.

Plne sa hlásime k odkazu Národného pochodu za život. Hlas desaťtisícov ľudí, ktorí žiadali rešpektovanie práv nenarodených detí, zostáva stále nevypočutý. Pripájame sa k tomuto hlasu a zaväzujeme sa, že ho budeme presadzovať v domácej i zahraničnej politike.“ zdôrazňuje Richard Vašečka, člen predsedníctva Kresťanskej únie.

Úlohou štátu je chrániť životy ľudí. Je to úloha polície, armády, nemocníc; štát reguluje množstvo oblastí života, aby chránil život človeka. Robí to aj tým, že zakazuje druhým, aby siahli na náš život.

No štát nesmie spod tejto obrany nikoho vylúčiť, a práve to sa deje. „Cieľom politiky Kresťanskej únie je to, aby základné právo na život, ktoré nám ľuďom patrí, bolo priznané úplne každému človeku. Ľudské práva patria všetkým ľuďom!“ prizvukovala Anna Záborská.

Výzvy pre Slovensko

Najväčšou výzvou pre Slovensko je pretrvávajúca diskriminácia nenarodených detí. Správame sa k nim ako k tovaru, ktorý sa nám niekedy hodí a inokedy nie. Keď nám prekáža, zbavíme sa ho. Táto nespravodlivosť musí skončiť.

Vidíme tri hlavné oblasti, ktorým sa treba venovať:

Umelý potrat, alebo „nájomná vražda“, ako tento zločin pomenoval pápež František, nikdy nemôže byť riešením problému. Naopak, vždy treba hľadať také riešenia, ktoré budú dobré pre tehotnú matku aj pre nenarodené dieťa.

Umelé oplodnenie je proces, ktorý zahŕňa predimplatnačnú diagnostiku, ničenie nadbytočných detí, redukciu tehotenstiev, kryoprezerváciu a iné postupy, ktoré by sme nedovolili, aby robili nám. Čo je ešte horšie, štát tieto procedúry hradí z verejného poistenia. Namiesto umelého oplodnenia je potrebné podporovať skutočnú liečbu neplodnosti.

Prípravky s abortívnym účinkom (postkoitálne prípravky známe aj ako „tabletka po“) sú voľne dostupné bez lekárskeho predpisu. To nie je v záujme nenarodených detí, ani mladých dievčat, ktoré tieto prípravky užívajú.

Okrem toho je potrebné venovať pozornosť aj potrebám starých, chorých a núdznych ktorých život je síce chránený zákonom, no starostlivosť o nich je neraz nedostatočná.

Potrebné je tiež bojovať proti znevažovaniu ľudí pre ich rasu, farbu pleti, etnicitu, či presvedčenie, pretože títo strašiaci z minulosti, zdá sa, úplne neodišli.

 

Praktické riešenia

Zrušenie bezdôvodných potratov

„V obrane života nenarodených detí presadzujeme veľký krok vpred – zrušenie bezdôvodných potratov, teda stavu, keď na potrat nie je potrebné preukázať žiadny dôvod.“ podčiarkol Richard Vašečka.

Súčasný zákon umožňuje potraty aj z takých dôvodov, ktoré sú riešiteľné, alebo malicherné. Fakt, že pri potrate netreba preukázať žiaden dôvod, vyhovuje aj násilníkom nútiacim matku k potratu, ktorých konanie sa ľahko skryje. Aby mal zákon zásadnejší vplyv na zníženie potratov, je potrebné zaviesť všeobecnú obranu života nenarodených detí s prípadnými výnimkami, ktoré bude potrebné preukázať. Vďaka tejto zmene môžeme dosiahnuť obranu 80% detí, ktoré by podľa súčasného zákona boli legálne zabité.

Ďalšie riešenia

Okrem toho presadzujeme viaceré ďalšie zmeny, medzi ktoré patria najmä:

 • predchádzanie umelému potratu z donútenia
 • zlepšenie poučenia pred umelým potratom
 • predĺženie doby na premyslenie od poučenia na 96 hodín
 • zrušenie financovania umelého oplodnenia z verejných zdrojov a podpora skutočnej liečby neplodnosti
 • zmena terminológie – nazývať umelý potrat pravým menom
 • zákaz kupovania detí cez surogátne materstvo
 • zavedenie výdaja postkoitálnych prípravkov len na lekársky predpis
 • zaviesť právo otca na informáciu o existencii dieťaťa, ktoré má byť potratené (formou vyhlásenia matky)
 • zaviesť pravidlo, že zdravotný dôvod pre potrat musí byť preukázaný
 • zúžiť dôvody pre potrat zo zdravotných dôvodov (napr. tehotenstvo po 40. roku veku)
 • zavedenie práva na druhý názor špecialistu v prípade potratu zo zdravotných dôvodov
 • umožniť, aby boli tehotné matky kryté zákonom o sociálnych službách
 • rozdelenie príspevku pri narodení dieťaťa tak, aby matka mohla časť prijať už počas tehotenstva
 • zlepšenie pomoci štátu pri narodení zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa
 • zavedenie možnosti utajeného tehotenstva
 • zákaz reklamy na potrat
 • zrušenie potratovej turistiky
 • formou dotácií a verejných kampaní podporovať obranu rodiny a života.