Vaše súkromie je pre mňa dôležité a starostlivosť o bezpečnosť Vašich osobných údajov beriem vážne. Zaviazala som sa chrániť Vaše osobné údaje a byť transparentná v súvislosti s informáciami, ktoré o Vás zhromažďujem a ako s nimi nakladám. Chce, aby ste si boli úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladám s náležitou starostlivosťou a v súlade s mojimi povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ

MUDr. Anna Záborská, Záhradná 267/26, 97 201 Bojnice

Sprostredkovatelia

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Aktuálny sprostredkovateľ: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, www.mailchimp.com

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vzájomnej komunikácie, najmä zasielania správ (v elektronickej alebo inej podobe) o činnosti prevádzkovateľa a dianí v tematických oblastiach, ktorým sa prevádzkovateľ venuje, predovšetkým newslettera “Europošta Anny Záborskej”.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyslovený súhlas s takýmto spracovaním, alebo príslušné právne predpisy.

Rozsah spracovávaných osobných údajov

Osobné údaje získavame najmä na základe registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa alebo pri účasti na podujatí organizovanom prevádzkovateľom. V takomto prípade spracovávame údaje, ktoré nám dotknutá osoba sama poskytne, a to meno a priezvisko, titul, adresa pobytu, email, telefónne číslo, organizácia, alebo iný osobný údaj, ktorý dotknutá osoba poskytne. Pri vyplnení žiadosti o zasielanie newslettera prevádzkovateľa spracovávame meno, priezvisko a email osoby.

Neposkytovanie informácií iným osobám

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje iným osobám s výnimku spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými má zmluvný vzťah, osôb, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu (cieľom je poskytnúť reakcie v mene Prevádzkovateľa). Osobné údaje budú poskytnuté tretej strane v prípade, že to podlieha platnému zákonu alebo pri dôvodnom podozrení, že zverejnenie je potrebné na ochranu práv Prevádzkovateľa a/alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu.

Prenos údajov

Osobné údaje sa spracúvajú na území Európskej únie. Spracúvanie osobných údajov sprostredkovateľom mimo územia EÚ / EHP bude v súlade s týmito Zásadami, štandardami EÚ a ďalším zákonným postupom pre prenos osobných údajov do tretej krajiny. O zmene sprostredkovateľa bude Prevádzkovateľ informovať na svojej webovej stránke.

Doba uchovania

Osobné údaje sa uchovávajú a spracúvajú po dobu trvania účelu spracovania osobných údajov. V prípade skončenia zasielania správ a emailových newslettrov v budúcnosti bude o tom dotknutá osoba informovaná. Ak existujú osobitné povinnosti vzťahujúce sa na dobu uchovávania osobných údajov, tieto údaje sa uchovávajú minimálne po dobu predpísanú právnymi predpismi.

Profilovanie

U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.

Cookies a webové beacons

Na zhromažďovanie informácií počas navigácie na webových stránkach prevádzkovateľa sú používané cookies a webové beacons (ďalej len „webové navigačné informácie“). Webové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z webového prehliadača, ako napríklad typ prehliadača; adresu IP („IP“) a akcie, ktoré vykonávate na webovej stránke (zobrazené webové podstránky, kliknutia na odkazy).

Tieto informácie slúžia na efektívnejšie fungovanie webovej stránky, ako aj na zbieranie štatistických informácií a zhromažďovanie takýchto osobných údajov ako typu prehliadača a operačného systému, odkazujúcej stránky, cesty cez stránky, domény ISP , atď. s cieľom poznať, ako návštevníci používajú webovú stránku. Cookies a podobné technológie pomáhajú prispôsobiť webovú stránku potrebám, záujmom a postupom návštevníka, ale zároveň aj odhaliť a predchádzať bezpečnostným hrozbám a zneužitiu.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Požiadavky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov možno odoslať na adresu anna@zaborska.sk. Poskytovateľ osobných údajov má právo obrátiť sa v prípade neriešenia závažného problému zo strany Prevádzkovateľa na vnútroštátny dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov.

Zmeny Zásad

Prevádzkovateľ má právo tieto Zásady kedykoľvek zmeniť, pričom aktuálne znenie bude vždy dostupné na www.zaborska.sk.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. mája 2018.