MUDr. Anna Záborská

poslankyňa Európskeho parlamentu

Anna Záborská je konzervatívna poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) za Kresťanskodemokratické hnutie. Patrí k najvýraznejším osobnostiam EP presadzujúcich ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho svedomia. Je spoluzakladateľkou Fóra života a dlhodobou aktívnou členkou jeho predsedníctva. Je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a patrónkou projektu „Zachráňme životy“ na pomoc tehotným ženám v núdzi a ich deťom. Je dcérou  významného humanistu, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha a nevestou akademického maliara Ladislava Záborského.

RODINA

Anna Záborská sa narodila v roku 1948 v Zürichu, ako prvá zo štyroch detí Evy a Antona Neuwirthovcov. Už táto skutočnosť bola nezaplatiteľnou skúsenosťou do jej života a to vrátane tých rokov, keď ju a celú rodinu komunisti, ktorí riadili totalitný štát, obrali na dlhé roky o otca. Svoje útle detstvo prežila v Košiciach, odkiaľ sa po vykonštruovanom procese proti Katolíckej akcii, v ktorom bol jej otec odsúdený na 12 rokov väzenia, presťahovala spolu s matkou a troma súrodencami do Kysuckého Nového Mesta. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Lekárskej fakulte UK v Martine. V období rozhodovania pre vysokoškolské štúdium zvíťazila medicína nad chémiou a farmáciou. Prednosť dostalo povolanie, v ktorom sa mohla najlepšie prejaviť služba druhým, jej vzťah k človeku, a to predovšetkým k človeku, ktorý je chorý a trpí.

LEKÁRKA

V roku 1978 absolvovala Záborská kvalifikačnú atestáciu v odbore ORL. Po svadbe s Ing. arch. Vladimírom Záborským sa presťahovali prechodne do Trnavy, kde pracovala na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení. Počas desaťročného života v Žiline, pracovala postupne ako sekundárny lekár na ORL oddelení a po absolvovaní špecializačnej skúšky na krčnej ambulancii. Počas tohto obdobia sa manželom narodili 2 dcéry. V rokoch 1980 -1983 prerušila svoje pôsobenie na Slovensku. Tri roky vykonávala prácu lekárky v Alžírsku. V roku 1984 sa Záborskí presťahovali do Bojníc. Anna začala pracovať na ORL ambulancii prievidzskej polikliniky, kde si aj rozšírila svoju odbornú špecializáciu pre ORL ochorenia u detí.

POLITIČKA

Po prevrate v roku 1989 sa Anna Záborská aktívne zapojila do zakladania kresťansko-demokratických klubov. Bola v predsedníctve miestneho klubu v Bojniciach a členkou okresného predsedníctva v Prievidzi. V roku 1993 sa stala predsedníčkou KDH v okrese a od tohto roku je aj členkou celoslovenskej Rady KDH. Tretie volebné obdobie je predsedníčkou krajskej rady KDH. V rokoch 1999 -2000 bola podpredsedníčkou KDH pre zahraničnú politiku a v rokoch 2001 – 2003 členkou predsedníctva KDH. Do roku 1993 bola členkou predsedníctva Kresťansko-demokratického zväzu žien Slovenska a v rokoch 1994 – 2003 tajomníčkou Zväzu kresťanských lekárov a zdravotníkov.

Dve volebné obdobia bola poslankyňou Národnej Rady SR. Vo volebnom období 1998 – 2002 bola podpredsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou Stálej delegácie NR SR do Spoločného parlamentného výboru SR a EÚ, členkou Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska a predsedníčkou skupiny priateľstva SR a štátov Beneluxu.

V druhom volebnom období od roku 2002 bola predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo, členkou výboru pre európsku integráciou, členkou Stálej delegácie NR SR do Medziparlamentnej únie, predsedníčkou skupiny priateľstva SR a Francúzska, pozorovateľkou v Európskom parlamente, kde bola členkou parlamentného výboru pre ženy a rovnosť šancí. V roku 2003 na sneme KDH v Spišskej Novej Vsi bola schválená ako líder kandidátnej listiny pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2004. Záborská je poslankyňou Európskeho parlamentu za KDH od roku 2004 až doteraz. V období 2004 – 2009 bola zároveň predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví.

V súčasnosti sa Anna Záborská angažuje ako predsedníčka Okresného centra KDH Prievidza, predsedníčka Krajskej rady KDH Trenčín, podpredsedníčka KDH pre zahraničnú politiku, predsedníčka Paneurópskej únie Slovensko, podpredsedníčka Medzinárodnej PEÚ a predsedníčka Pracovnej skupiny pre rodinu, detstvo a solidaritu medzi generáciami v EP.

EUROPOSLANKYŇA

Vo svojej europarlamentnej práci Záborská od začiatku presadzuje do európskej legislatívy rešpekt k hodnote ľudského života a jeho dôstojnosti. Každá smernica alebo nariadenie totiž ovplyvňuje životy konkrétnych ľudí. Je dôležité, aby sa na to pri tvorbe zákonov nezabúdalo. Z titulu svojej práce vo výboroch, ktoré sa venujú situácii žien, verejnému zdraviu a rozvojovej spolupráci, sa väčšina jej aktivít zameriava práve na tieto oblasti. Cez pozmeňovacie návrhy presadzuje, aby politiky EÚ viac chránili ľudský život od počiatku až po prirodzený koniec. Ako tieňová spravodajkyňa sa venovala špeciálne problematike sexuálneho vykorisťovania žien a boju proti prostitúcii, ale tiež demografickej situácii a boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európe. Tých aktivít bolo samozrejme viac, vrátane množstva vystúpení v pléne, stoviek pozmeňovacích návrhov vo výboroch a podobne.

Anna Záborská považuje za nevyhnutý „family mainstreaming“ – postavenie rodiny do centra verejnej politiky. Presadzuje rodinnú politiku, ktorá uprednostňuje rodinu založenú na manželstve muža a ženy. Rodinu, ktorá prijíma aj počaté nenarodené dieťa a ktorá zároveň predstavuje základ pre socializáciu budúcich generácií. Záborská je presvedčená, že podpora rodiny je jedným z nástrojov riešenia hospodárskej a sociálnej krízy. Bojuje za ocenenie neplatenej práce matiek.

Vysvetľuje ohrozenia rodovej ideológie a aktívne mobilizuje občanov pri snahách presadiť nebezpečné správy ako napr. Estrela, Lunacek, Zuber, kde cieľom Estrely bolo dosiahnuť potrat ako právo, zaviesť sexuálnu výchovu už od ZŠ. Európsky parlament ju nakoniec neschválil. Lunacek robí zo sexuality verejnú záležitosť a z homosexuality jedno z kritérií verejného rozhodovania.

Je spoluautorkou mnohých rezolúcii za ochranu mučených a vraždených kresťanov, ktorých je každoročne viac ako stotisíc.
V EP je Anna Záborská členkou Výboru  pre rozvoj, Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a Delegácie pre vzťahy s Kanadou. Je náhradníčkou vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v Delegácii pre vzťahy s Panafrickým parlamentom a v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ.

ĽUDSKO-PRÁVNA AKTIVISTKA

Anna Záborská neúnavne bojuje za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť v Európe a na Slovensku, za právo rodičov na výchovu svojich detí, podporuje rodiny, mladých, núdznych, podporuje rozvoj mladej katolíckej inteligencie… Veľmi blízka jej je pomoc ženám zaskočeným tehotenstvom a ich deťom, preto je aj patrónkou projektu na záchranu bábätiek „Zachráňme životy“.

Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Fórum života, najväčšej prolife organizácie na Slovensku a jeho dlhodobou aktívnou členkou predsedníctva, je zakladateľkou a predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu, predsedníčkou Paneurópskej únie Slovensko a podpredsedníčkou Medzinárodnej PEÚ. Organizuje konferencie a stretnutia pre spoluprácu jednotlivých organizácií.

Bojuje za ochranu mučených a vraždených kresťanov vo svete. Bojuje proti sexuálnemu  vykorisťovaniu žien a proti prostitúcii, proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Európe a vo svete. Pracuje na ochrane detí pred detskou pornografiou a ochrane detí pred zneužívaním.

Nezištne sa angažuje v týchto mimovládnych organizáciách:

  • Fórum života
  • Áno pre život
  • Slovenská spoločnosť pre rodinu
  • Aliancia za rodinu
  • Paneurópska únia Slovensko
  • Nenápadní hrdinovia komunizmu
  • Spoločenstvo Ladislava Hanusa
  • Kolégium Antona Neuwirtha
  • Hnutie katolíckych žien
  • Slovenská katolícka charita

ZÁĽUBY

Veľkou radosťou Anny Záborskej je rodina a priatelia. Pracuje dobrovoľnícky vo vyššie uvedených neziskových organizáciách. Má rada literatúru, hudbu a prírodu.

Od roku 1998, kedy bola zvolená za poslankyňu NR SR a pôsobí vo vrcholovej politike, väčšinu času trávila v Bratislave a teraz v Štrasburgu a Bruseli. Keby ste sa jej opýtali, kde je jej domov, odpovedala by vám známou Záborských vetou, ktorá im pomohla prekonať mnohé neľahké situácie: „Všade dobre, všade najlepšie.“ Podľa nej, domov, ktorý je synonymom pokoja, istoty, dôvery, šťastia a lásky, si v prvom rade treba nosiť v sebe.

Niečo o otcovi Anny Záborskej MUDr. Antonovi Neuwirthovi

http://www.kolegium.org/o-kolegiu/anton-neuwirth/

http://www.postoy.sk/verejny_nepoliticky_zivot_antona_neuwirtha