(English version below.)

Nesúdime, pomáhame!

Pod Výzvu poslancom NR SR na podporu opatrení pre pomoc tehotným ženám sa podpísalo viac ako 160 organizácií z celého sveta

Skupina 13-tich poslancov poslaneckého klubu OĽANO a Kresťanskej únie – predkladatelia návrhu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – oslovili poslancov Národnej rady SR s výzvou o podporu predkladaného zákona, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť tehotným ženám, nachádzajúcim sa v nepriaznivej životnej situácii a uvažujúcich nad interrupciou, viac času a komplexné informácie, aby zvážili nezvratné rozhodnutie a rozhodli sa pre život.

„S našou výzvou pre slovenský parlament a podrobnými informáciami o zákone samotnom sme oslovili medzinárodné organizácie na celom svete, aby nás v našom úsilí podporili. Som rada, že za zmeny, ktoré navrhujeme sa postavilo viac ako 160 platforiem a organizácií z celého sveta aj zo Slovenska,“ povedala Anna Záborská, poslankyňa OĽANO – Kresťanská únia.

„Našim návrhom nikoho nesúdime, naopak pomáhame, pričom napĺňame preambulu Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktorá hovorí, že dieťa pre svoju telesnú a duševnú nezrelosť potrebuje osobitné záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením aj po ňom. Zároveň napĺňame aj PVV, v ktorom sa uvádza, že Vláda SR sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami”, dodáva A. Záborská.

Celý text výzvy s podpismi signatárov:

Download (PDF, Unknown)

 


 

We don’t judge, We help!

More than 160 organizations from all over the world signed the Call for Members of the National Council of the Slovak Republic, to support measures to help pregnant women.
The submitters of the Bill no. 576/2004 Coll. on Health care, Services related to the provision of health care, addressed the Deputies of the National Council of the Slovak Republic with a Call to support the submitted Law, which main goal is to provide pregnant women in an unfavorable life situation and considering abortion, with more time and comprehensive information to consider over this irreversible decision and to decide for life.
“With our Call for the Slovak Parliament and detailed informations about the Law itself, we have approached international organizations around the world to support us in our efforts. I am glad that more than 160 platforms and organizations from all over the world and from Slovakia have supported the changes we are proposing,“ said Anna Záborská, Member of Parliament for OĽANO – Christian Union.
“We do not judge anyone by our Proposal; on the contrary, we help, fulfilling the Preamble to the UN Convention on the Rights of the Child, ratified by Slovakia 30 years ago, which says, that a child needs special guarantees, care and adequate legal protection before birth, due to his or her physical and mental immaturity, as well as after the birth. At the same time, we are fulfilling the Government programme Statement, which says, that the Government of the Slovak Republic will work to protect unborn children through the prevention of abortions, especially by improving the financial situation of single mothers and families, stopping support for abortions of mothers over 40 years of age, and other preventive measures,” concludes Anna Záborská.
Text of the letter with signatories here:

Download (DOCX, 15KB)