(English version bellow)

 

Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán Sassoli,

sme radi, že poslanci EP sledujú dianie v členských krajinách, ale iniciatívu kvestorky, pani Moniky Beňovej sme prijali s rozhorčením. Cieľom jej iniciatívy je mobilizovať poslancov Európskeho parlamentu proti návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, o ktorom rokuje slovenský parlament. Tento zákon, ako už napovedá jeho názov, sa dotýka zdravotnej starostlivosti v súvislosti s umelým ukončením tehotenstva, teda oblastí, ktoré patria do výlučnej právomoci členských štátov podľa čl. 4 a nasl. Zmluvy o Európskej únii. Dovoľujeme si podčiarknuť, že Európsky parlament, ako aj jeho poslanci by mali dodržiavať Zmluvu o EÚ a nezasahovať mimo jej rámca do zvrchovaných právomocí členských štátov. My, ako bývalí poslanci Európskeho parlamentu, sme túto  zásadu vždy ctili.

Vážený pán predseda Sassoli,

musíme protestovať aj voči zneniu petície, ktorú pani europoslankyňa Beňová rozoslala niektorým členom Európskeho parlamentu so žiadosťou o podpis. Podčiarkujeme, že niektorým, keďže sa neobrátila na všetkých poslancov, ale zjavne si vyberala, komu list určený slovenskej prezidentke a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky s priloženou petíciou dovolí podpísať.

Pani europoslankyňa Beňová uvádza v texte petície viacero nepravdivých alebo polopravdivých tvrdení. Dovoľte nám uviesť konkrétne príklady:

  1. Pani Beňová tvrdí, že aj v prípade ohrozenia zdravia ženy, bude musieť byť dodržaná lehota 96 hodín na rozmyslenie či ísť alebo neísť na umelé ukončenie tehotenstva. Toto tvrdenie nie je pravdivé. Ustanovenie návrhu zákona o lehote na premyslenie explicitne hovorí, že sa nebude aplikovať na ženy, ktoré budú v bezprostrednom ohrození života alebo zdravia.
  2. Pani Beňová tvrdí, že návrh zákona vypúšťa povinnosť lekára informovať ženu o medicínskych okolnostiach umelého ukončenia tehotenstva. Naviac klamlivo uvádza, že za lekára toto budú môcť vykonávať cirkevné alebo náboženské organizácie. Ide o zjavnú nepravdu. Návrh zákona posilňuje informovanosť žien zo strany ošetrujúceho lekára o všetkých aspektoch umelého ukončenia tehotenstva, a to v ústnej, ako aj v písomnej forme. Obsah písomných dokumentov, ktoré lekár bude povinný odovzdať žene, bude určovať Ministerstvo zdravotníctva SR, teda nie cirkvi či náboženské spoločnosti, ako tvrdí pani poslankyňa.
  3. Je pravda, čo píše pani Beňová, že návrh zákona zavádza povinnosť získať dve lekárske správy. To, čo ale pani Beňová nepíše je, že túto povinnosť je potrebné splniť iba v prípade, že ide o interrupciu zo zdravotných dôvodov a že druhá lekárska správa bude hradená zo zdravotného poistenia. Návrh zákona teda progresívne zavádza právo na druhý lekársky názor. Pri umelých ukončeniach tehotenstva z iných ako zdravotných dôvodov, návrh zákona, samozrejme, nič také nevyžaduje, čo sa akosi zabudlo v petícii zmieniť.
  4. Návrh zákona zakazuje reklamu, teda propagáciu potratov za účelom zisku. Spolu so zákonodarcami mnohých európskych krajín, ktorí už takúto reklamu zakázali, sa domnievame, že takáto reklama je nemorálna a neobhájiteľná. Samozrejme, tento zákaz sa netýka podávania informácii o umelom ukončení tehotenstva.
  5. Aby Slovenská republika mohla robiť účinnú prorodinnú a propopulačnú politiku a takto znižovať počet umelých potratov, návrh zákona sa snaží získať informácie o dôvodoch, ktoré ženu vedú k umelému ukončeniu tehotenstva. Získanie takejto informácie je určené len pre štatistické účely (ako je to vo viacerých krajinách EÚ) a nejde o prekážku v prístupe k interrupciám.

Vážený pán predseda,

V prílohe listu si Vám dovoľujeme zaslať dokumenty svedčiace o takejto iniciatíve pani kvestorky Moniky Beňovej, ako aj návrh zákona, o ktorom rokuje Národná rada Slovenskej republiky.

Pán predseda,

zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste informovali o tomto našom liste a jeho prílohách poslancov Európskeho parlamentu, aby sa nestali obeťami šírenia nepravdivých správ alebo aby sami falošné správy nešírili.

 

S pozdravom bývalí europoslanci,

Anna Záborská, v.r.

Zita Pleštinská, v.r.

Branislav Škripek, v.r.

 

Mail, ktorým sa pani Monika Beňová obracia na poslancov Európskeho parlamentu:

Download (DOCX, 16KB)

 

List, ktorým sa pani europoslankyňa Beňová obracia na prezidentku SR a predsedu NRSR:

Download (DOCX, 903KB)

 


 

Mr. President of the European Parliament, Mr. Sassoli,

We are truly glad, that MEPs are watching current political events in the Member States, but we have taken the initiative of the EP Quaestor, Mrs. Monika Beňová, with indignation. The aim of her initiative is to mobilize Members of the European Parliament against the draft law on Health care, which is nowadays in discussion by the Slovak Parliament.

This law, as its name suggests, concerns healthcare in connection with abortion, i.e. areas which falls within the exclusive competence of the Member States under Art. 4 et seq. of the Treaty on European Union. We would like to emphasize, that the European Parliament, as well as its Members, should respect the EU Treaty and do not interfere outside its scope, with the sovereign powers of the Member States. We, as former Members of the European Parliament, have always respected this principle.

Mr.President Sassoli,

We also have to protest against the wording of the Petition, which Mrs. Beňová have sent to some Members of the European Parliament, with a request for their signature. We underline, that Mrs. Beňová addressed specified MEPs,  (as she did not turn to all the Deputies), but apparently chose to whom she would allow undersigned the letter with the attached petition, addressed to the Slovak President and the President of the National Council of the Slovak Republic.

In the text of the e-mail calling to sign the Petition, MEP Beňová makes a number of false or semi-true allegations. Let us quote here specific examples:

 

  1. Mrs. Beňová claims, that even in the event of a threat to a woman’s health, a time limit of 96 hours to reflect on abortion will have to be observed, to consider whether or not to go to an abortion. This statement isn’t a true one. The Provision of the draft law on the period for reflection explicitly states, that it will not apply to women, who will be in imminent danger to life or health.
  2. Mrs. Beňová argues that “The law mandates the right of the doctor to discharge his obligation to inform the women in question of the relevant medical information in writing. According to the new law the written information can be prepared on behalf of the doctor by the church or religious organisation.” This is an obvious lie. The bill strengthens the awareness of women by the attending physician, about all aspects of abortion, both orally and in writing. The content of written documents, which the doctor will be obliged to hand over to the woman, will be determined by the Ministry of Health of the Slovak Republic, i.e. not by the Church or religious societies, as the Deputy Beňová claims.
  3. It is true, as Mrs. Beňová writes, that the Bill introduces the obligation to obtain two medical reports. What Mrs. Beňová misses out, however, is that this obligation only needs to be fulfilled, if the abortion is because of medical reasons, and that second medical report will be covered by health insurance. The Bill thus progressively introduces the right to a second medical opinion. In the case of abortions for reasons other than health, the Bill, of course, does not require anything like that, which was somehow forgotten to be mentioned by Mrs. Beňová. 
  4. The Bill prohibits advertising, i.e. promotion of abortions for profit. Alongside with the legislators of many European countries, who have already banned such an advertising, we believe, that such advertising is immoral and indefensible. Of course, this prohibition does not apply to the provision of information on abortion. 
  5. In order for the Slovak Republic to be able to pursue an effective pro-family and pro-population policy, and thus reduce the number of induced abortions, the Bill seeks to obtain some informations on the reasons, that lead a woman to abortion. Obtaining such information is for statistical purposes only (as in several EU countries) and is not an obstacle to access to abortions.

 

Mr. President, 

In the appendix to this letter, We would like to pass you documents attesting to such an initiative by the Quaestor Monika Beňová, alongside with the Bill, that is being discussed by the National Council of the Slovak Republic. 

Mr. President, 

at the same time, We would like to ask you to inform Members of the European Parliament about this letter and its Annexes, so that they would not fall victims to the dissemination of false news, or would not spread such a false news themselves. 

 

Sincerely former MEPs, 

Anna Záborská, m.p.

Zita Pleštinská, m.p.

Branislav Škripek, m.p.

 

Text of the email  addresed by Monika Beňová to honourable Members of European Parliament:

Download (DOCX, 16KB)

Open letter from Monika Beňová to the Slovak President and the Speaker of tne Slovak Parliament:

Download (DOCX, 903KB)